#1920/2020

Regulamin konkursu „Lato 1920”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Lato 1920” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Fundacja Instytut Łukasiewicza, adres: ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków (dalej zwana „Organizatorem”).
  1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
  1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  1.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: zwana „uczestnikiem”), jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
  1.6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie Facebook na fanpage’u bloga Polacy1920.pl tj. pod adresem: https://www.facebook.com/Polacy1920pl-104466047971723/.
  1.7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook. Nadto serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przeprowadzenia Konkursu wobec jego uczestników. Wszelkie roszczenia z tego tytułu uczestnicy powinni kierować bezpośrednio do Organizatora.
  1.8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Fundatora nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
  2.1. Konkurs będzie trwał od 7 sierpnia 2020 r. od momentu ogłoszenia do 10 sierpnia 2020 r.(do godziny 23:59).
  2.2. Tylko od momentu ogłoszenia konkursu do określonej daty i godziny jego zakończenia będzie można dokonywać zgłoszeń do konkursu.
  2.3 Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w komentarzu pod postem konkursowym w terminie nie później niż 14 sierpnia 2020 r.
 3. PRZEBIEG KONKURSU
  3.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien odpowiedzieć na zadanie konkursowe polegające na napisaniu odpowiedzi pod postem konkursowym: „Napisz, jakie treści na blogu Polacy1920.pl podobają Ci się najbardziej i o czym chciałbyś przeczytać na nim w przyszłości” (dalej zwanej odpowiedzią).
  3.2. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
  3.3. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
  3.4. Komisja przyzna 2 nagrody dla 2 laureatów, którzy, zdaniem Komisji, udzielili najbardziej merytorycznych, trafnych i kreatywnych odpowiedzi.
  3.5. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem i weźmie pod uwagę przede wszystkim kreatywność, pomysłowość oraz poziom refeksji na temat zawartości bloga Polacy1920.pl.
 4. Prawa autorskie. Dane osobowe
  4.1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonych przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4.2. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi i Fundatorowi nagród, każdemu z osobna, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na następujących polach eksploatacji:
  1) zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych;
  4) wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
  5) wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
  4.3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 5. NAGRODY
  5.1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są: dwie książki „Lato 1920” Joanny Rolińskiej (2 książki dla 2 laureatów)
  5.2. Nagrody w Konkursie są wydawane przez Organizatora.
  5.3. Informacje o przyznaniu nagrody laureatom zostaną wysłane w wiadomości prywatnej na portalu Facebook w ciągu 5 dni roboczych od momentu ogłoszenia listy laureatów. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pod adresy wskazane w wiadomości prywatnej przez laureatów.
  5.4. W przypadku nie podania przez laureata adresu do wysyłki nagrody w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji o nagrodzie, prawo do niej wygasa.
  5.5. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów w formie pisemnej na adres Organizatora: Fundacja Instytut Łukasiewicza, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.
  6.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
  6.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  6.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.